Informatie & reglementen

Bij ons op school heerst een cultuur waarin iedereen een steentje bijdraagt aan een open sfeer en goede omgang met elkaar. Om dit goed te laten verlopen zijn er wel een aantal regels en afspraken nodig. En documenten waarin de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers duidelijk beschreven staan. 

School, kind en ouders

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via deze schoolgids en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders op de hoogte van deze regels en afspraken. De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem/haar de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.

Meerderjarige leerling 

Met het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken: 

 • de school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling;
 • bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft;
 • de meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).

Informatieplicht 

Wanneer u uw zoon/dochter bij ons aanmeldt, bent u verplicht alle eventuele bijzonderheden schriftelijk aan ons te melden. Het gaat dan om bijzonderheden die mogelijk van invloed zijn op de schoolgang van uw kind. Deze plicht is ingesteld, zodat scholen kunnen onderzoeken of zij een passend onderwijsaanbod voor uw kind kunnen bieden. De school kan aanvullende informatie bij ouders/verzorgers opvragen. Wanneer u geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vervalt de zorgplicht van de school. 

Ondersteuningsplicht 

De ondersteuningsplicht houdt in dat de school verplicht is na te gaan of zij uw kind de ondersteuning kan bieden die het nodig heeft. Indien dit niet het geval is, heeft de school de plicht een alternatief onderwijsaanbod voor te stellen. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet wordt aangenomen op het Twents Carmel College, omdat een andere school beter aansluit bij wat uw kind nodig heeft. 

Afhandeling van klachten

Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/voogden/verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en iedereen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Het gaat hier onder meer om klachten over:

 • onjuiste/verkeerde/ongepaste begeleiding van leerlingen;
 • onverantwoord pedagogisch handelen;
 • onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen;
 • seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten;
 • miscommunicatie tussen ouders en school;
 • verkeerd straffen, schorsen of verwijderen;
 • gelijke gevallen ongelijk behandelen;
 • klachten van ouders of leerlingen over onzorgvuldig handelen;
 • verkeerde houding jegens ouders;
 • verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders;
 • onvoldoende kwaliteit van onderwijs;
 • onvoldoende veiligheid op school;
 • onvoldoende bepalen van beleid;
 • onvoldoende zorg voor hygiëne;
 • verkeerde inning van ouderbijdrage;
 • aanbieden van te weinig onderwijstijd;
 • onjuiste verwerking van persoongegevens.

In de regel behandelen we klachten binnen de school tussen betrokkenen. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht. Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost leggen we volgens artikel 2.3 van de Klachtenregeling voor aan de locatiedirecteur of de adjunct-directeur. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de schoolleider. De schoolleider neemt dan een beslissing.

Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Carmelcollege. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege ligt op school bij de administratie ter inzage. Ook kan ze bij de schoolleiding worden opgevraagd. Het postadres van de Klachtencommissie van Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.

Ongewenst gedrag

Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie) van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de vertrouwenspersoon van de school of de vertrouwensinspecteur.

Schoolveiligheid

Het Twents Carmel College zet zich in voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Alleen dan komen leerlingen tot optimale leerprestaties en kunnen medewerkers hun werk goed doen. De schoolleiding houdt zich het recht voor om, al dan niet in samenwerking met de politie, te controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen middels controle van de kluisjes, tassencontrole en/of preventief fouilleren in die gevallen waarbij de schoolveiligheid in het geding is. Tevens heeft de schoolleiding het recht de verboden middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen.

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen/scholen van Stichting Carmelcollege en het Bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de Klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken. De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamens. De Klokkenluidersregeling, de namen van de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken en de naam van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Privacy & AVG

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak beeldopnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, video-opnamen/foto’s van leerlingen voor gebruik op websites/in foldermateriaal en voor onderwijsdoeleinden (opleiding van docenten), enzovoorts.

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van minderjarige leerlingen wordt een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen voor publicatie. Ouder(s)/verzorger(s), en indien ouder dan 16 jaar de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouder(s)/verzorger(s) en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot gebruik/plaatsing in te trekken.

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school. Het privacyreglement is op te vragen bij de schoolleiding en staat ook op twentscarmelcollege.nl. In het privacyreglement zijn de rechten van betrokken, zoals het recht op inzage, opgenomen.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze verkregen zijn.

De belangrijkste doelen van gegevensverwerking voor het onderwijs zijn:

 • de organisatie of het geven van onderwijs;
 • het leren en begeleiden van leerlingen;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
 • het bekendmaken van informatie over de hierboven genoemde organisaties en leermiddelen;
 • het bekendmaken van informatie over leerlingen (bijv. de eigen website);
 • het bekendmaken van de activiteiten van Twents Carmel College op de eigen website;
 • het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- lesgelden en bijdragen of vergoedingen;
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van verplichte accountantscontrole;
 • de uitvoering of toepassing van een relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot werkgeverschap, finance en control.

  De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekelijke taak, vitaal belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang.

Op Twents Carmel College is een privacy-coördinator aangesteld. Voor alle locaties van Twents Carmel College is dit mevr. L. Pikkemaat. De privacy-coördinator is het eerste aanspreekpunt bij vragen over privacy.

Daarnaast is bij Stichting Carmelcollege een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Carmelcollege is te bereiken via fg@lumengroup.nl

Meer informatie over privacy in het onderwijs en de AVG vindt u op de www.kennisnet.nl.

Digitale camera’s en mobiele telefoons

De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera’s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het steeds vaker voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels gelden voor het gebruik van deze middelen. Als uitgangspunt geldt dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat het geluid van mobiele telefoons uitgezet moet zijn. Bij gebruik tijdens de lestijden zal de apparatuur worden ingenomen, bij de eerste keer één (1) dag, bij herhaling meerdere dagen.

Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik (al dan niet op school of later), passende maatregelen getroffen zullen worden indien de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school.

Social Media

Voor leerlingen gelden er afspraken voor gebruik van internet en social media.

Alcohol-, rook- en drugsverbod

Voor leerlingen geldt er een alcohol-, rook- en drugsverbod in de schoolgebouwen en op de schoolterreinen, ook in de pauzes en na de lessen.

Schorsing en verwijdering

Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag door de schoolleider of zijn gemandateerde worden geschorst. Deze periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen door de schoolleider of door zijn gemandateerde, aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, verzorgers of voogden van de leerling meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleider of zijn gemandateerde besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens de artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. Als de schoolleider of zijn gemandateerde besluit tot definitieve verwijdering, dan kunnen de leerling en zijn ouders, verzorgers of voogden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege.

De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Bedrijfshulpverleningsplan

Elke locatie van het Twents Carmel College beschikt, overeenkomstig de Arbo-eisen, over een uitgewerkt bedrijfshulpverleningsplan bij ongevallen, brand en ontruiming, toegespitst op de situatie ter plaatse. In dit plan is aangegeven hoe iedereen bij rampen/calamiteiten moet handelen en wat ieders taak daarbij is. Elk jaar worden op alle locaties oefeningen gehouden om het ontruimingsplan goed te laten verlopen. Een belangrijke rol in het bedrijfshulpverleningsplan is weggelegd voor de BHV’ers (bedrijfshulpverleners). BHV’ers zijn, op elke locatie, personeelsleden die zich als hulpverlener beschikbaar hebben gesteld en wiens opdrachten opgevolgd moeten worden. BHV-ers oefenen regelmatig en worden bijgeschoold.

Sponsoring

Stichting Carmelcollege houdt zich aan het landelijke spelregels sponsoring in het onderwijs. Sponsoring onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en fatsoen. Ook moet het verernigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïinvloeden. De spelregels vindt u op www.rijksoverheid.nl.