Financiën en verzekeringen

Lees meer over het lesmateriaal, de ouderbijdrage, tegemoetkomingen, verzekeringen en verlies, diefstal en vernieling.

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is uw mooiste middelbare schoolherinnering? Volgens onze oud-leerlingen zijn het vaak de extra activiteiten op school die de meeste indruk hebben gemaakt. Activiteiten of excursies waarbij je op pad ging en de wereld kon ontdekken. Betekenisvol en stimulerend.

Ook voor uw zoon of dochter organiseren we graag diverse activiteiten en excursies die belangrijk zijn voor een bredere vorming en ontwikkeling. Zo krijgt uw kind de kans om ook buiten het reguliere lesprogramma om, nieuwe vaardigheden te ontdekken. Hiervoor vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage.  

Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt uiteraard niet tot uitsluiting van de leerling voor activiteiten of diensten.

Wat financiert de overheid?
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts.

En wat niet?
Voor activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, krijgen we geen geld van het ministerie. Wij vinden het echter wel belangrijk om onze leerlingen meer te bieden. Om dat aan te bieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage.

Innen vrijwillige ouderbijdrage

Onze school maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Hier kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wel of niet wilt bijdragen.

Tegemoetkoming ouders

De tegemoetkoming ouders, betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar, is voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. Kijk bij ‘Ouder’ > ‘Geld voor kind onder 18’.

Tegemoetkoming leerlingen

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan een tegemoetkoming in de schoolkosten vragen op basis van de regeling ‘Tegemoetkoming Scholieren’. Nadere informatie over deze tegemoetkoming is te vinden op de website van DUO. Kijk bij ’Scholier’ > ‘Een tegemoetkoming aanvragen’.

DUO is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 050 599 77 55.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Solidariteit Leerlingen TCC

Twents Carmel College wil kwalitatief onderwijs bieden, voor iedere leerling. Hiervoor zijn bepaalde leermiddelen nodig. Deze zijn niet voor ieder gezin gemakkelijk te betalen. Voor hen is het solidariteitsfonds van de stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College opgezet. Dit fonds kan uitkomst bieden voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor steun vanuit stichting Leergeld, ook al is het inkomen niet hoog. De stichting Solidariteit Leerlingen TCC verleent financiële steun aan leerlingen van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat te hoog is voor een vergoeding vanuit de stichting Leergeld, terwijl bepaalde schoolkosten nog steeds moeilijk te betalen zijn. Het inkomen ligt dan tussen 120 en 130% van het bijstandsniveau. Stichting Leergeld doet een inkomenstoets om te bepalen wie in aanmerking komt voor een vergoeding. 

Verzekeringen

Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks reizen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. Deze verzekering is aanvullend, dat wil zeggen dat eerst een beroep moet worden gedaan op een eigen (ziektekosten)verzekering.

Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de verzekerde bedragen zijn verkrijgbaar op school of bij het Bestuursbureau van Stichting Carmelcollege (telefoonnummer: 074 245 55 55).

Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering verwijzen we naar de paragraaf “Schade toegebracht aan derden”.

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens alle reizen, kampen en excursies, die door of onder toezicht van de school plaatsvinden.

Schade toegebracht aan derden

Stichting Carmelcollege kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. De Stichting heeft zichzelf en de medewerkers van de school tegen dit risico verzekerd door middel van een zogenoemde wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico.

Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld.

Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat het bestuur, de schoolleiding, een docent of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten, omdat hij/zij onvoldoende toezicht heeft gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest.

In de door Stichting Carmelcollege afgesloten Onderwijs Totaalpolis zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) niet gedekt.

Verlies, diefstal en vernieling

Stichting Carmelcollege heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen en liefst voorzien van hun naam of een ander kenteken. Dit geldt met name voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed afgesloten worden en worden gestald in de daarvoor bestemde ruimten.

Volgens de wet (art. 6:169 BW) zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen jonger dan veertien jaar. Als een kind ouder dan veertien jaar maar jonger dan zestien is, kunnen ouders/verzorgers zich onder bepaalde omstandigheden onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Zij moeten dan aantonen dat hen het gedrag van hun kind niet kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat ze dit gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden.

Stichting Carmelcollege verhaalt schade die een leerling toebrengt aan terreinen, gebouwen of inventaris in principe op de ouders van die leerling. Het is dan ook om die reden van belang, dat de ouders/verzorgers of de meerderjarige leerling een goede W.A.-verzekering afsluiten (de meerderjarige leerling is uiteraard zelf aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade).

Indien een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft toegebracht. Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag en dient vervolgens zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade, aan te spreken.