Over TCC

Eén school, zes locaties

Twents Carmel College is een scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). We hebben zes locaties; één in Losser, één in Denekamp en vier in Oldenzaal. Onze missie is om een breed en inclusief ontwikkelingsaanbod van hoge kwaliteit voor alle leerlingen in Noordoost-Twente te realiseren. 

Binnen de kaders van de gezamenlijke missie, doelstellingen en kernwaarden hebben de locaties ruimte om eigen beleid te voeren. Dit gebeurt in samenspraak met elkaar en onder supervisie van de schoolleiding. Elke locatie behoudt zo zijn specifieke karakter.

Visie

Een duidelijke visie helpt om sturing te geven aan de uitvoering van onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. De visie bestaat uit de missie in combinatie met vastgestelde normen, waarden en principes. In het geval van TCC betekent dit dat de visie bestaat uit de missie die hierboven beschreven staat, plus de drie functies van het onderwijs volgens pedagoog Gert Biesta. Deze principes hebben wij zelf nog aangevuld met twee opdrachten die we aan ons onderwijs meegeven. Dit zijn kwalificatie, socialisatie, personificatie (Biesta), kansengelijkheid en talentontwikkeling (TCC). Zoals in het schoolplan 2020-2025 staat:

Breed onderwijsaanbod (kansengelijkheid) 

Door de opdracht die wij onszelf vanuit de unieke positie als alleen aanbieder hebben gegeven, kiezen we ervoor om ons niet te profileren in een specifieke richting, maar naast alle niveaus ook breed aanbod te hebben in verdiepende programma’s en vakken. Ook nemen wij leerlingen op die in andere regio's naar speciaal onderwijs zouden gaan. Op deze manier kunnen ook deze leerlingen deel blijven uitmaken van hun lokale sociale omgeving en bieden we inclusief onderwijs. Wanneer de demografische krimp druk legt op het aanbieden van één of meerdere onderwijsniveaus, op locaties, of op de inclusiviteit van ons onderwijs, dan zoeken wij de oplossing niet in het afstoten van onze onderwijsniveaus, maar in het anders organiseren van ons aanbod waardoor het brede en inclusieve aanbod in stand blijft. 

Onderwijs van hoge kwaliteit (talentontwikkeling) 

Het VO heeft een kwalificerende, een socialiserende en een persoonsvormende functie. Voor TCC is deze drieslag het fundament van ons onderwijs en ons handelen. Het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en bevorderen van maximale kansengelijkheid rekenen we ook tot onze opdracht. Onze onderwijsprogramma’s bieden ruimte voor eigen keuzes van leerlingen en wij stellen leerlingen in staat mee te doen met alle activiteiten die de school curriculair en extra-curriculair organiseert. 

Kernwaarden

Bij de missie en visie horen de kernwaarden die de komende jaren richtinggevend zijn voor alle activiteiten, ontwikkelingen en investeringen op/van het TCC. Ze zijn de kapstok voor de positionering van de school.

● Keuzevrijheid

Leerlingen hebben keuzevrijheid. TCC biedt leerlingen de mogelijkheid keuzes te maken, leert ze hoe dit te doen en begeleidt hen hierin.

● Brede vorming

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten op allerlei gebied zoals cultuur, sport, kunsten cognitie.

Professionele leercultuur

Medewerkers en leerlingen leren van elkaar in een professionele leercultuur.

● Betrokkenheid

Onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid van docenten, leerlingen en ouders.

● Band met de omgeving

De omgeving van de school draagt bij aan het onderwijs.

Samen anders

Het Twents Carmel College werkt onder de titel ‘Samen Anders’ toe naar zes ‘eigen’ locaties, die van elkaar leren en samen een geheel vormen. We kenmerken ons door het samen anders aan te pakken, door samen anders te zijn. Niet alleen onze locaties verschillen, maar ook docenten, secties, leerlingen én ouders. In dit samen anders zijn, ligt onze kracht.

Onderwijskwaliteit

Iedere school doet zijn uiterste best om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarom is kwaliteitszorg een vast onderdeel van onze werkwijze binnen de school. Met kwaliteitszorg evalueren we of ons onderwijs voldoet aan de waarden en normen die we daaraan stellen. Dit doen we aanvullend op het toezicht vanuit de Onderwijsinspectie. Bij onze kwaliteitszorg betrekken we iedereen die betrokken is bij ons onderwijs: leerlingen, hun ouders, onze docenten, toeleverende basisscholen en het vervolgonderwijs. Onze onderwijsresultaten (waaronder slagingspercentages en doorstroomgegevens) en cijfers uit tevredenheidsonderzoeken zijn te vinden op Scholenopdekaart.nl.

Binnen onze school besteden we ook ruime aandacht aan het leren, ontwikkelen en innoveren van de organisatie en onze medewerkers. Dit doen we door samen planmatig te werken aan onderwijsverbetering, waar meer aandacht is voor kwaliteit aan de start van een proces. Een paar voorbeelden hiervan zijn onze Teacher Leaders die met docenten volgens jaarplannen werken aan onderwijskwaliteit en de interne schoolopleiders die ervoor zorgen dat nieuwe docenten op school goed worden begeleid en opgeleid.

Maatschappelijke stage

Op middelbare scholen is de maatschappelijke stage een aantal jaren wettelijk verplicht geweest. Met ingang van schooljaar 2014 is deze wettelijke verplichting vervallen. Het Twents Carmel College heeft, in overleg met de gemeente, besloten om de maatschappelijke stage te continueren. Dit houdt in dat de maatschappelijke stage voor onze leerlingen in het tweede jaar wel een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de school ieder jaar weer ontzettend veel positieve reacties ontvangt van zowel leerlingen, ouders als organisaties.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Tevens is gebleken dat het voor de leerling een hele leuke en leerzame ervaring is. Dit laatste wordt ook onderbouwd door de cijfers van de afgelopen jaren. Gemiddeld geven leerlingen een 7.8 voor hun stage en maar liefst 38% blijft vrijwilliger na het afronden van de stage.

De school vraagt van haar tweedejaars leerlingen om tenminste 20 uur vrijwilligerswerk te doen. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden. In Twente kennen we natuurlijk het Noaberschap; het helpen van de buren of het helpen in de buurt. Ook is te zien dat leerlingen ondersteuning bieden bij organisaties, hierbij valt te denken aan training geven bij een voetbal- of volleybalclub, helpen bij een carnavalsvereniging, hulp bij de Kringloopwinkel of het koffie schenken in een verzorgingshuis. Wil je op deze manier stage lopen? Dan kan er bij de coördinator van de locatie een apart formulier worden aangevraagd.

De organisaties en de vrijwilligersverenigingen die meedoen, staan vermeld op de site www.tcc-stage.nl. Leerlingen of hun ouders hoeven dus niet zelf op zoek naar een stageplek.

Burgerschapsvorming

Bij burgerschapsvorming willen we de leerling kennis, waarden, vaardigheden en attitudes laten ontwikkelen die hen in staat stellen om als actieve, mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan de maatschappij. Burgerschapsvorming kan bij alle vakken aan bod komen, maar komt expliciet aan bod bij de vakken Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen, Levensbeschouwelijke Vorming, Geschiedenis en Filosofie. Ook de maatschappelijke stages en de voorbereidende- oefen- en plaatsingsstages dragen bij aan burgerschapsvorming. Binnen TCC is een projectgroep opgericht die zich specifiek bezighoudt met burgerschapsvorming binnen het onderwijs van Twents Carmel College. Er zijn drie burgerschapsdoelen opgesteld: 

Cultuur en gemeenschap
Leerlingen moeten kennis maken met verschillende culturen om tot een goed verstaan van de sociale verbanden in de samenleving te komen. Culturele vorming komt terug in de vakken CKV, beeldende vorming, drama, levensbeschouwing, geschiedenis, Nederland en Aardrijkskunde. Binnen de school wordt een stem gegeven aan de verschillende groepen in de samenleving die te maken krijgt met racisme en uitsluiting; bijvoorbeeld door aandacht te geven aan het thema ‘inclusiviteit’ en de LHTBI+-gemeenschap een plek en een stem te geven.

Reflectie
Leren reflecteren is voor ons de basis. Leerlingen leren aan de hand van diverse filosofische, ethische en religieuze thema's bij verschillende vakken waarderen en reflecteren, zodat leerlingen hun eigen waarderingen kunnen koppelen aan verschillende denkwijzen en perspectieven op het leven. Op deze wijze ontstaat er respect en tolerantie voor de opvatting van de ander.

Kritisch denken
Wie goed kan reflecteren op zijn eigen denken kan zich makkelijker verplaatsen in het denken van de ander. Ons onderwijs vraagt door en reikt kennis aan vanuit verschillende perspectieven, zodat leerlingen kritisch leren denken over de vele informatie en keuzes die hen via markt en (social) media bereiken. Reflectie en kritisch denken maakt leerlingen niet alleen weerbaar, maar helpt en motiveert leerlingen ook om zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten, doelen en plek in de (toekomstige) wereld.

Leerlingpas

Iedere leerling binnen het TCC moet in het bezit zijn van een leerlingpas. Dit geldt echter niet voor leerlingen van locatie Praktijkonderwijs. De leerlingpas dient als legitimatie voor diverse schoolse activiteiten.

  • Lenen van onderwijsmateriaal in onderwijsleercentra of mediatheek
  • Voor gebruik kluisje
  • Voor gebruik van printer, computer, reservering van beamer, laptop of camera
  • Voor toegang op schoolfeesten

Het uitlenen van een pas aan medeleerlingen of derden is niet toegestaan.

Foto leerlingpas ter identificatie 

Voor het maken van foto’s is doorgaans toestemming nodig. De enige uitzondering is het gebruik van een pasfoto voor identificatie; hier is geen toestemming voor nodig. Dit valt onder de wettelijke identificatieplicht;  deze wet is leidend voor het gebruik van foto's voor identificatie-doeleinden. Hieronder valt dus ook een foto in het leerling administratiesysteem of op een leerlingpas.

Verlies, diefstal of beschadiging leerlingpas 

Bij verlies, diefstal of dermate beschadiging van de leerlingpas moet er een nieuw pasje besteld worden. Kosten voor het bestellen van een nieuwe pas bedragen €10,- en deze komen voor rekening van de leerling. Indien een leerling een nieuwe pas wil aanvragen, ontvangen zij van de receptie een mail met daarin het banknummer, tenaamstelling en omschrijving. De pas wordt niet eerder overhandigd indien betaling heeft plaatsgevonden. 

Tijdelijke liftpas of liftsleutel 

Indien een leerling lichamelijk beperkt is en geen gebruik kan maken van trappen, dan bestaat er de mogelijkheid een liftpas of sleutel te ontvangen op vertoning van leerlingpas. Om hiervan gebruik te maken tekenen ze een overeenkomst bij de receptie voor ontvangst. Indien de liftpas of sleutel niet wordt geretourneerd dan wordt een bedrag van €20,- in rekening gebracht. 

Contactgegevens

Wij hechten waarde aan een goede bereikbaarheid van de school. Gedurende schooltijden kunt u het beste gebruik maken van het algemene telefoonnummer van de locatie. Voor dringende zaken buiten schooltijden kunt u de mentor van uw zoon of dochter bereiken.

Twents Carmel College

Postbus 220
7570 AE Oldenzaal
e-mail: info@twentscarmelcollege.nl website: www.twentscarmelcollege.nl

Centrale directie

Marjan Weekhout (rector)
Potskampstraat 2
7573 CC Oldenzaal
0541 57 23 72

De contactgegevens van de schoolleidingen staan bij de locaties.

Stichting Carmelcollege

Stichting Carmelcollege verbindt 13 scholen en 45 schoollocaties voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Nederland. Zo ook de zes locaties van het Twents Carmel College.

Met circa 4.300 collega’s en ruim 33.000 leerlingen is het weliswaar een grote stichting, maar kleinschaligheid staat voorop. Dat is ook terug te vinden in de missie, waarin de mens centraal staat. 

Meer weten over Stichting Carmelcollege? Kijk op www.carmel.nl.

BESTUUR

Het bestuur over Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit:
- K. (Karin) van Oort MSM, voorzitter

Contactgegevens 

Postadres 
Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO (Ov) 

Bezoekadres
Stichting Carmelcollege 
Drienerparkweg 16 
7552 EB HENGELO
074 - 245 55 55

info@carmel.nl

Bankrekening 15.45.01.840
IBAN: NL49 RABO 015 450 184 0
KvK nr. 41027871