Communicatie


Goede contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders kunnen vragen en opmerkingen dan ook altijd bij de school terecht. Met de school bedoelen wij: iedereen die bij ons werkt. Wij doen als school ons best om ouders op de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken.

De TCC app

Twents Carmel College communiceert met ouders en leerlingen via de TCC app. De TCC app is één centraal communicatiekanaal om e-mail, WhatsApp, (nieuws)brieven en papieren/PDF formulieren te vervangen.

De TCC app in het kort:

 • Al het nieuws van school staat bij elkaar en is gemakkelijk terug te zoeken
 • De jaaragenda's zijn hier makkelijk te vinden!
 • Vragen aan school of de mentor/coach stelt u via een bericht vanuit de app
 • U ontvangt een notificatie als u een bericht of mededeling heeft ontvangen
 • Formulieren invullen en inschrijven voor afspraken verloopt gemakkelijk en snel via de TCC app
 • Informatie uit de schoolgids, contactgegevens, reglementen, lestijden, vakanties en meer zijn gemakkelijk vindbaar via de Schoolwiki in de app
 • Toegang tot Somtoday
 • De TCC app is ook voor leerlingen. Zij ontvangen hier berichten en nieuws van school en kunnen via de app naar Somtoday/Profijt, Teams, hun schoolmail en het lesrooster.

De app is te downloaden in de App Store (iOS) of Play Store (Android).

Digitale communicatie

Het e-mailadres dat vermeldt staat in onze leerlingenadministratie is belangrijk. Vaak is dat het e-mailadres dat bij aanmelding is aangegeven op het aanmeldingsformulier en/of gebruikt wordt voor de toegang tot het onderwijsportaal. Er zijn twee manieren om de contactgegevens up-to-date te houden, zodat de school contact met thuis kan onderhouden: 

 • Voor ouders van locatie Praktijkonderwijs: geef wijzigingen in het e-mailadres en/of andere contactgegevens door aan de locatie via praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl
 • Voor ouders van locatie Denekamp, de Thij, Losser, Lyceumstraat en Potskampstraat: wij verzoeken ouders om in SOMtoday het e-mailadres en andere contactgegevens up-to-date te houden. Kom je er niet uit, neem dan even contact op met de leerlingenadministratie van de betreffende locatie. 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. 

Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft het schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders:

 1. De niet met het gezag belaste ouder vraagt de schoolleiding specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging op opvoeding betreffen).
 2. De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet met gezag belaste ouder wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken.
 3. De niet met het gezag belaste ouder die verzoekt om informatie dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht.
 4. Als de niet met het gezag belaste ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten en een (schriftelijke) toelichting daarop. Er behoeft dan niet steeds opnieuw verzocht te worden om die informatie. Binnen twee weken wordt het verzoek om informatie behandeld.

Somtoday en Profijt 

Op onze locaties werken wij met twee onderwijsportalen: 

 • Somtoday: op alle locaties behalve locatie Praktijkonderwijs. 
 • Profijt: voor ouders en leerlingen van locatie Praktijkonderwijs. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders op ieder moment de gewenste informatie zelf kunnen inzien. Naast Somtoday of Profijt, zijn de Schoolwiki en ouderavonden daarbij belangrijke instrumenten.

Ouders kunnen via het leerling-administratiesysteem van de school toegang krijgen tot het onderwijsportaal. Het geeft u als ouder zicht op onderstaande gegevens van uw zoon/dochter:

 1. Personalia;
 2. Lesrooster;
 3. Vakkenpakket;
 4. Resultaten;
 5. Absentie;
 6. Studiewijzer: huiswerk/toetsen.

Verder geven ouders hier aan of er voor hun kind wel of geen toestemming wordt gegeven voor gebruik van fotomateriaal voor social media (zie ook hoofdstuk Privacy), opnames in de klas voor opleidingsdoeleinden, deelname aan klassenfoto’s en registratie van de reden van ziekte. Ook wordt hier toestemming gegeven voor het onder begeleiding afnemen van een coronazelftest.

Om toegang te krijgen tot het onderwijsportaal hebben wij uw e-mailadres nodig. Daarna ontvangt u een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u zelf wijzigen. Met uw mailadres en wachtwoord logt u in bij Somtoday.

De locatie Praktijkonderwijs maakt gebruik van het onderwijsportaal ‘Profijt’. Ouders en leerlingen hebben een eigen inlogcode. Zij kunnen de lestrajecten (het rooster) volgen die leerlingen krijgen toegewezen. Ook hebben zij inzage in de resultaten. Deze resultaten worden jaarlijks met de ouders en de leerling besproken.

Medezeggenschap

Binnen het Twents Carmel College zijn verschillende overlegorganen waarin ouders, leerlingen en personeelsleden in de gelegenheid gesteld worden met de schoolleiding te overleggen: 

 • DMR: iedere locatie heeft een deelraad op het gebied van medezeggenschap. Een DMR bestaat uit ouders, personeelsleden en bij de grotere locaties uit leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De locatiedirecteur overlegt namens het schoolbestuur met de DMR. Het medezeggenschapsreglement van de school is op te vragen bij de schoolleiding en is op de website van de school geplaatst. Van de DMR vertegenwoordigen twee leden (een personeelslid en een ouder of leerling) de school in de CMR. 
 • CMR: centrale medezeggenschapsraad. In de CMR zitten vertegenwoordigers van iedere locatie van het Twents Carmel College. De CMR kiest vervolgens weer een afvaardiging voor de GMR. De rector overlegt namens de directie met de CMR. 
 • GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is het orgaan dat het bestuursbeleid van de gehele scholengroep kritisch volgt en medezeggenschap heeft bij bepaalde besluiten. Een afgevaardigde uit de CMR heeft zitting in de GMR.

Weten wat er op de agenda van een van bovenstaande overlegorganen staat of benieuwd naar de notulen hiervan? 

Leerlingenparticipatie

Het Twents Carmel College vindt leerlingenparticipatie belangrijk en heeft daarom op al haar locaties een leerlingenbestuur of leerlingenraad. Leerlingen die hierin deelnemen, gaan in gesprek met docenten en/of schoolleiding over zaken die hen aangaan. Daarnaast spelen deze leerlingen een belangrijke rol in het organiseren van activiteiten voor leerlingen.

Ouderparticipatie

Het Twents Carmel College vindt ouderparticipatie belangrijk en heeft daarom op bijna alle locaties een ouderraad. Op locatie De Thij hebben we een oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad.