Ons onderwijs


Het Twents Carmel College biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan. Een tussentijdse overstap naar een andere onderwijssoort, op advies of op eigen verzoek, kan meestal binnen onze school. Een leerling kan dan aan de eigen of aan een van onze andere locaties de studie voortzetten. In dit hoofdstuk worden onder andere het onderwijsaanbod en de overgangsnormen beschreven. 

Onderwijstijd 

Voldoende onderwijstijd is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. De inspectie ziet erop toe dat scholen hun leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. De onderwijstijd in het voortgezet onderwijs is in elk leerjaar 1000 uur per jaar en in het examenjaar 700 uur. In het praktijkonderwijs is 1000 uur voor alle leerjaren de norm. Onze school voldoet aan de norm. 

Onder onderwijstijd wordt verstaan het in schooltijd verzorgde onderwijs, maar ook activiteiten zoals begeleid theater- en museumbezoek. 

Van onderwijstijd is sprake als: 

  • het gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);
  • het deel uitmaakt van het voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
  • het wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel.

Lesuitval vermijden we zoveel mogelijk. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van een docent, kan het echter voorkomen dat een les niet door kan gaan. Op locatie is er veelal een voorziening getroffen waar leerlingen tijdens lesuitval met behulp van hun studiewijzers zelfstandig aan het werk kunnen gaan, veelal onder het toeziend oog van een medewerker. 

Lessentabel 

Elke locatie, behalve locatie Praktijkonderwijs, werkt vanuit een lessentabel en heeft daarmee vastgelegd hoe de lestijd benut wordt. Onderling zijn de lessentabellen op elkaar afgestemd, maar er zijn toch verschillen. Deze komen voort uit het eigen onderwijsprofiel van de locaties, het vormen van vakkencombinaties, de periodisering van de vakken over de leerjaren heen, en, voor een enkel vak, het leerjaar waarin dat vak wordt aangeboden. De lessentabel kan worden opgevraagd bij de roostermaker, deze is te bereiken via de receptie van de school. 

Document Folder Leerplicht

Lesverzuim/spijbelen 

De aanwezigheid op school is een wettelijke verplichting. Zonder geldige reden wegblijven bij lessen, is niet de bedoeling. Als uw kind geen verlof vraagt en zonder overleg de les verzuimt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd (spijbelen) beschouwd en als zodanig verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Met de leerplichtambtenaren in ons verzorgingsgebied zijn afspraken gemaakt over verzuim en spijbelen. 

De school is verplicht kennelijk onterecht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. De leerplichtambtenaar stelt vervolgens een onderzoek in en gaat, indien het verzuim inderdaad ongeoorloofd blijkt te zijn, een proces-verbaal opmaken. 

Ben je ziek of moet je thuis blijven door corona? Check onze protocollen bij documenten!

Ziek/geblesseerd 

Op schooldagen is de school telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Kan uw kind niet naar school komen omdat hij/zij ziek is, een medische afspraak heeft (bijvoorbeeld huisarts of orthodontist) of in quarantaine zit? Daarover worden we graag geïnformeerd. Laat ons dit tussen 8.00 en 8.30 uur weten, zodat uw kind op tijd is afgemeld vóór de eerste les begint.

Ziekmelden of afmelden om een medische afspraak

Dit kan telefonisch bij de schoollocatie van uw kind of via Somtoday (geldt niet voor locatie Praktijkonderwijs).
Meldt u uw kind ziek via Somtoday? Dan hoeft u niet meer te bellen. In het scherm Afwezigheid geeft u aan of uw kind afwezig is door ziekte of vanwege een medische afspraak. Ziet u die optie niet in uw app? Meld u dan even opnieuw aan.

Afmelden vanwege isolatie wegens corona (uw kind kan wel vanuit huis lessen volgen)

Dit meldt u telefonisch via de receptie (dus niet via Somtoday). De leerling zorgt er zelf voor dat hij/zij mee kan doen met de lessen en zoekt hierover contact met zijn of haar docenten. Afwezigheid door quarantaine wordt niet als verzuim gemeld.

Op de dag dat uw kind weer beter is, meldt u of uw kind dit wederom bij de receptie. 

ziek naar huis, en dan?

Als een kind op school ziek wordt en naar huis wil, dan meldt hij/zij zich bij de receptie of de leerlingenbalie. Wij nemen contact op met de ouders. Zodra er toestemming is van de ouders mag een kind naar huis gaan. Ouders bellen ons direct na thuiskomst om de aankomst van het kind te bevestigen. Indien een leerling niet in staat is om zelf naar huis te gaan, vragen we de ouders om hun kind op te (laten) halen. 

Te laat

Wekker niet gehoord, bus gemist, lekke band? Er zijn allerlei oorzaken waardoor uw kind te laat op school kan komen. Laat het ons zo snel mogelijk weten door ons te bellen.

Afmelden voor medische of persoonlijke zaken

Als uw zoon/dochter naar de tandarts of het ziekenhuis moet of bijvoorbeeld een begrafenis heeft, dan kunt u dit ook vooraf aangeven. Dit hoeft dus niet op de dag zelf. Wij vragen u om dan ná 8.30 uur te bellen, om de telefoonlijn 's ochtends te ontlasten.

Bij een begrafenis is het fijn dat de mentor ook door u op de hoogte wordt gesteld.

blessure

Als een leerling geblesseerd is, is hij/zij wel verplicht aanwezig te zijn tijdens de les lichamelijke opvoeding. Meld de blessure aan het begin van een blessureperiode via een mailbericht of een briefje van de ouders bij de vakdocent lichamelijke opvoeding. Geef daarin een korte beschrijving van de blessure. Geef ook aan hoe lang de verwachte herstelperiode duurt. Bij chronische blessures en/of geen deelname op basis van medische indicatie voor een lange periode informeert u zowel de vakdocent als de mentor. 

Schoolvakanties 2023-2024

Vakantie/vrije dagenVan t/m

Herfstvakantie

21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie23 december 2022 t/m 7 januari 2024
Carnaval (Rosenmontag)12 februari 2024
Voorjaarsvakantie17 t/m 25 februari 2024
Pasen31 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren18 t/m 20 mei 2024
Zomervakantie20 juli t/m 1 september 2024

Lesvrije dagen

Naast de reguliere vakanties gelden er per locatie meerdere lesvrije dagen. Deze lesvrije dagen zijn in de jaaragenda's van de locaties te vinden.

Verlof buiten de schoolvakanties 

De leerplichtwet onderscheidt extra vakantieverlof en extra verlof wegens gewichtige omstandigheden. De mogelijkheden voor extra verlof zijn vanuit de leerplichtwet zeer beperkt. Van extra vakantieverlof is sprake wanneer ouders door hun beroep geen vakantie kunnen opnemen in de reguliere vakantieperiode. Om extra vakantieverlof te krijgen, dient u hiervoor een verzoek in bij de afdelings- of leerlingcoördinator. Dit verzoek moet minimaal twee maanden voor het geplande verlof bij ons binnen zijn. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden is toegestaan bij een wettelijke verplichting, verhuizing, gezinsuitbreiding, huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, huwelijksjubileum van ouders of grootouders en ambtsjubileum van ouders of grootouders. Het formulier voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u vinden bij 'Documenten'. 

Onderwijsaanbod

Het Twents Carmel College biedt een compleet aanbod voortgezet onderwijs; praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het aanbod verschilt per locatie. Alleen op de locatie Losser en kan het zijn dat een leerling gedurende de opleiding op één locatie blijft, in alle andere gevallen stroomt de leerling door naar een andere locatie.

leerjaarDenekampDe ThijlosserLyceum-straatpotskamp-straatpraktijk-onderwijs
1vmbo

bbl/kbl/gtl
havo
vwo
vwo-extra

vmbo

bbl/kbl/gtl
havo
vwo
vwo-extra

vmbo

bbl/kbl/gtl
havo
vwo
vwo-extra

basisprogramma
2vmbo

bbl/kbl/gtl
havo
vwo
vwo-extra

vmbo

bbl/kbl/gtl
havo
vwo
vwo-extra

vmbo

bbl/kbl/gtl
havo
vwo
vwo-extra

basisprogramma
3Doorstroom
naar locatie
Lyceumstraat
(havo/vwo)
of naar Potskampstraat
(vmbo).
Doorstroom
naar locatie
Lyceumstraat
(havo/vwo)
of naar Potskampstraat
(vmbo).
Doorstroom
naar locatie
Lyceumstraat
(havo/vwo)
of naar Potskampstraat
(bbl/kbl).
havo
vwo
vwo-extra
vmbo bbl/kbl/tl/glIndividuele programma en start oriënterende stage en deelname cursusaanbod
4vmbo tl/glhavo
vwo
vwo-extra
vmbo bbl/kbl/tl/glIndividuele programma en vervolg stage en cursusaanbod
5havo
vwo
vwo-extra
Individuele programma, cursusaanbod en plaatsingsstage
6havo
vwo
vwo-extra
Individuele programma, cursusaanbod en plaatsingsstage

Document Doorstroomschema Twents Carmel College

Tussentijds overstappen

Het einde van het schooljaar is het meest voor de hand liggende moment om over te stappen naar een andere leerstroom. Een overstap in de loop van het schooljaar, bijvoorbeeld van 1B naar 1KT (opstroom) of van 1HV naar 1KT (afstroom) is slechts mogelijk indien aan de overgangsnormen wordt voldaan, maar kan om organisatorische redenen worden geweigerd. Vanaf leerjaar 3 gelden andere regels. We gaan ervan uit dat een leerling na het tweede jaar op de goede plek zit. Een overstap van 3 vwo naar 3 havo of van 3 havo naar tgl komt maar zelden voor.

Leerlingen die zich tegen het schoolkeuzeadvies in toch naar 3 havo of 3 vwo gaan, mogen gedurende het schooljaar niet afstromen. Bovenbouwleerlingen die tegen het schoolkeuzeadvies in toch voor een vak of opleiding hebben gekozen, kunnen gedurende het schooljaar niet van vak wisselen en niet afstromen. Doubleren kan hiervan een consequentie zijn.

Verblijfsduur

  • Een leerling die twee keer doubleert in hetzelfde leerjaar of drie keer in totaal, moet naar een ander onderwijstype binnen het Twents Carmel College of een andere school.
  • Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren doubleert, moet naar een ander onderwijstype binnen het Twents Carmel College of een andere school.
  • Sinds 1 augustus 1993 geldt dat een leerling, afgezien van enkele wettelijk vastgestelde uitzonderingssituaties, maximaal vijf jaar mag doen over de leerjaren 1, 2 en 3 van havo en vwo. In juni 2010 heeft het kabinet die verplichting voor het vmbo afgeschaft.
  • In verband met die maximale verblijfsduur beschouwen wij doubleren in leerjaar 1 en 2 als niet wenselijk. Als een leerling volgens de overgangsnormen niet kan doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde leerroute, wordt dringend geadviseerd de schoolloopbaan voort te zetten in een andere leerroute. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt besloten tot doubleren.

Overgangsnormen 

Om van het ene leerjaar naar het volgende leerjaar te gaan, gelden een aantal voorwaarden; de bevorderingsrichtlijnen en de overgangsnormen. De richtlijnen gelden voor leerjaar 1, 2 en 3 en de overgangsnormen voor leerjaar 4 en hoger. De overgangsnormen verschillen per leerjaar en per type onderwijs dat een leerling volgt. De bevorderingsrichtlijnen en overgangsnormen voor 2023-2024 zijn hieronder te vinden.

Aanmelding en plaatsing 

Het Twents Carmel College kent voor elke gemeente van het voedingsgebied Noordoost-Twente (Dinkelland, Losser en Oldenzaal) een brede instroomlocatie. Voor Dinkelland is dat TCC Denekamp, voor Losser TCC Losser en voor Oldenzaal TCC De Thij en TCC Praktijkonderwijs. In welke gemeente de leerling woont bepaalt op welke instroomlocatie de leerling aangemeld wordt. Voor het Praktijkonderwijs geldt dit niet. De leerplichtige leerling kan pas van de basisschool worden uitgeschreven zodra deze op een nieuwe school ingeschreven staat. 

Resultaten 

Resultaten zijn afhankelijk van de inzet en het inzicht van leerlingen, maar zeker ook van de inzet en het beleid van de school en de professionaliteit van de docenten. Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van alle scholen in beeld. 

De website Scholen op de kaart toont alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld in één systeem. Het is bedoeld als een instrument waarmee scholen laten zien hoe ze scoren op twintig onderdelen, zoals examenresultaten, doorstroom, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met een landelijk gemiddelde (benchmark). De informatie op de website is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Belanghebbenden van de school - zoals leerlingen, ouders, basisscholen, de gemeente en samenwerkingspartners - kunnen online zien hoe de school presteert.