Ondersteuning en begeleiding


Het Twents Carmel College besteedt aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Dit betekent dat iedere leerling de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

Dyslexiebeleid en dyscalculiebeleid

Het dyslexiebeleid en dyscalculiebeleid van het Twents Carmel College is erop gericht om de leerling met dyslexie en/of dyscalculie een eerlijke kans te geven om een diploma te halen dat past bij zijn/haar individuele capaciteiten en interesses. Daarom heeft het Twents Carmel College een speciaal dyslexie- en dyscalculieprotocol waarin de compenserende en dispenserende maatregelen zijn opgenomen waarop de leerling met dyslexie of dyscalculie recht heeft.

Sociaal-emotionele begeleiding

De mentor is de spil in de sociaal emotionele begeleiding van de leerling. De mentor heeft meer dan een signaalfunctie: mochten er problemen zijn, dan geeft hij/zij dit door aan andere functionarissen. Coördinatoren of speciale leerlingbegeleiders nemen dan zo nodig de begeleidingstaak over. De mentor blijft op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke onderwijs-, leer- en begeleidingsbehoeften. De locaties Denekamp, De Thij en Losser bieden hiervoor vwo-extra aan in de onderbouw. Op de locatie Lyceumstraat kan vwo-extra worden doorgezet. Daarnaast hebben leerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om een persoonlijk programma te volgen. Voor de specifieke ondersteuning en begeleiding kan gebruik gemaakt worden van de expertise van een orthopedagoog of specialist hoogbegaafdheid.

Extra ondersteuning

Met de invoering van passend onderwijs (per 1 augustus 2014) hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so.

Indien u uw kind bij ons aanmeldt, kijkt de locatie eerst of uw kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan onze school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan onderzoekt de locatie welke school wel de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so.

Samenwerkingsverband VO2302

Het Samenwerkingsverband VO 2302 is een regionaal samenwerkingsverband van tien VO-scholen in Twente die gezamenlijk een dekkend aanbod hebben in het kader van passend onderwijs. Samenwerkingsverband VO 2302 zet zich dagelijks inzet voor de realisatie van passend regulier en speciaal voortgezet onderwijs. VO 2302 richt zich op de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Alle VO-scholen in deze gemeenten werken nauw samen in dit verband. Rector Marjan Weekhout is voorzitter van VO 2302.

Alle kinderen hebben recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. We noemen dat passend onderwijs. Hebben zij op school extra ondersteuning nodig, dan zoekt VO 2302 manieren om die ondersteuning te organiseren. In sommige gevallen wordt een andere passende plek/school voor de leerling gezocht.

Ondersteuningsteam

De mentor is de spil in de ondersteuning voor leerlingen op onze school. Soms komt het voor dat een leerling meer specialistische hulp of begeleiding nodig heeft. De mentor kan dan het ondersteuningsteam inschakelen om mee te denken over de ondersteuning die een leerling nodig heeft. Soms zal een lid van het ondersteuningsteam zelf actief betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling. Het ondersteuningsteam op onze school bestaat uit de volgende functionarissen:

  • Ondersteuningscoördinator: coördineert de leerlingenondersteuning.
  • Leerlingbegeleider: begeleidt leerlingen met name bij sociaal-emotionele problemen en ondersteunt daarbij de docenten. De leerlingbegeleider onderhoudt contacten met diverse hulpverleningsorganisaties voor jongeren.
  • Begeleider Passend Onderwijs: begeleidt leerlingen onder andere op gebied van executieve vaardigheden en ondersteunt daarbij docenten. waarbij ze docenten ondersteunen.
  • Schoolmaatschappelijk werker: de schoolmaatschappelijk werker van Wijkracht begeleidt leerlingen die dreigen vast te lopen met sociaal-emotionele problemen. Veelal zijn een paar gesprekken voldoende om de leerling op weg te helpen. Mocht het nodig zijn, dan kan zij doorverwijzen naar verdere hulpverlening, dit gaat altijd in overleg met betrokkenen.
  • Orthopedagoog/gedragswetenschapper: onderzoekt welk probleem of welke problemen een leerling heeft op het gebied van ontwikkeling, leren, werken en gedrag en adviseert over de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De orthopedagoog bespreekt de bevindingen en adviezen met ouders. Daarnaast adviseert de orthopedagoog het onderwijsteam over een individuele of groepsgerichte aanpak van een leerling en het management over het beleid.

Werkwijze

Het ondersteuningsteam komt periodiek bij elkaar om de voortgang van de begeleiding te bespreken, waarbij andere betrokken op afroep aan kunnen sluiten. Het ondersteuningsteam werkt ook samen met externe deskundigen zoals: de leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GGD, de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor bespreking binnen het ondersteuningsteam dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

Speciale begeleiding

Hieronder vallen:

  • Groepslessen: in de eerste en derde klassen is er de eerste weken extra voor het groepsvormingsproces.
  • Speciale faciliteiten voor leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring op basis van informatie vanuit de basisschool en ons eigen docententeam.
  • Faalangst- en examenvreesreductietraining op verzoek van de leerling zelf, zijn ouders of de docenten via de mentor.
  • Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen die zich niet zo gemakkelijk uiten of die het moeilijk vinden zich een plaats in de groep te verwerven. Ook deze aanmelding loopt via de mentor.

Vertrouwenspersonen

Op het Twents Carmel College zijn meerdere (interne) vertrouwenspersonen aangesteld voor ouders, leerlingen en medewerkers. Hier kan men terecht met meldingen of klachten over agressie en geweld (bijvoorbeeld van scholieren, ouders of medewerkers), seksuele intimidatie, pesten en/of discriminatie. Op de eerste plaats is de mentor het aanspreekpunt voor leerlingen, vooral als het gaat om problemen in de klas.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn:
Locatie Denekamp – Jacqueline Oude Aarninkhof en Dave Keunekamp
Locatie de Thij – ad Bal en Tahnee Snijders
Locatie Losser – Maaike Roessink
Locatie Lyceumstraat – Irma Eissink
Locatie Potskampstraat – Jacco Ring en Daniek Scholten
Locatie Praktijkonderwijs – Cilia Wennink, Sandra Damhuis en Erik Weulink

Aanspreekpunt anti-pesten

Naast de vertrouwenspersoon heeft iedere locatie een medewerker die het schoolbeleid over het tegengaan van pesten op school coördineert. Deze persoon is het aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen in het kader van pesten. 

Aanspreekpunt anti-pesten van onze school zijn:
Locatie Denekamp – Kitty Leussink
Locatie de Thij – Annika Bos
Locatie Losser – Lars Streumer
Locatie Lyceumstraat - Tonicha de Sousa
Locatie Potskampstraat – Nicoline Stockmann
Locatie Praktijkonderwijs – Alessia Pool

Leerlingen kunnen ook voor meer informatie terecht op www.pestweb.nl.

Document 221219 Folder Meedoen In Oldenzaal Voor Ouders En Jeugd

Kinderen en rondkomen met je inkomen

Het hebben van een gezin is leuk en uitdagend. Je gunt je kind het beste. Maar een gezin kost ook veel geld. Helemaal nu de energiekosten en de boodschappen duurder zijn geworden. Ben je of ken je iemand die moeite heeft om rond te komen? Je bent niet alleen! Ongeveer één op de tien gezinnen in Twente heeft moeite met rondkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop deze gezinnen ondersteuning kunnen krijgen.

Folder met tips, regelingen en voorzieningen

In deze folder staan allerlei regelingen en voorzieningen voor ouders met kinderen op een rij. De folder is gemaakt door Gemeente Oldenzaal, maar bevat ook informatie voor gezinnen die in Losser en Dinkelland wonen.

Open hier de folder Meedoen in Oldenzaal (ook voor gezinnen uit Losser en Dinkelland)

Hulp op school

Op school staan de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, de mentor of het bureau van de rector voor je klaar om te kijken wat er mogelijk is, bijvoorbeeld vanuit het solidariteitsfonds van het TCC. Het solidariteitsfonds vergoedt sommige schoolkosten die stichting Leergeld niet vergoedt.

Neem gerust contact op als je vragen hebt. We helpen je graag.

Overige (hulp)instanties

Vertrouwensinspecteur

Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 - 11 13 111.

Informatie over de inspectie van het onderwijs

De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie is telefonisch bereikbaar via nummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).

landelijke organisatie ouders en onderwijs

Ouders met vragen over het onderwijs kunnen terecht bij de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs via www.oudersonderwijs.nl. U kunt ook bellen met 088-6050101.

mijn kind online

Hoe begeleid je als ouder je kind op internet? De website www.mediawijsheid.nl ondersteunt ouders bij het gebruik van het internet door hun kinderen.

meldpunt cyberpesten

Leerlingen kunnen op de site van www.pestenislaf.nl van de stichting ‘De Kinderconsument’ aangifte doen van cyberpesten.

hulplijn seksuele intimidatie

Voor informatie en advies over seksuele intimidatie kunt u bellen met 030 - 285 66 16, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Mailen kan naar helpdesk@schoolenveiligheid.nl. Kijk voor meer informatie op www.schoolenveiligheid.nl.

kindertelefoon (gratis)

Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van 11.00 tot 21.00 uur via chat (www.kindertelefoon.nl) of telefoon (0800 - 0432) contact opnemen met de Kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via e-mail worden gesteld.